O projekcie

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji z języka angielskiego przez min. 80% wśród 264 osób powyżej 25 roku życia, o niskich kwalifikacjach, pracujących, uczących się lub zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze powiatu koneckiego woj. świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, podniesieniem swoich kompetencji w obszarze języka angielskiego.

Założenia projektu:

  • Projekt zakłada przeprowadzenie I edycji kursów z języka angielskiego.
  • Projekt przewiduje udział w kursie na poziomie A1 (60 godzin szkoleniowych) a następnie udział w kursie na poziomie A2 (60 godzin szkoleniowych).
  • Uczestnik/czka projektu będzie zobowiązany/na do wzięcia udziału w obydwu ścieżkach szkoleniowych (A1 i A2). Łącznie na Uczestnika/czkę szkolenia przypada zatem 120 godzin kursu.
  • Szkolenia odbywać się będą zarówno w tygodniu (w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych), jak i w weekendy, w zależności od preferencji Uczestników/czek projektu.
  • Uczestnicy podzieleni zostaną na grupy 12 osobowe.
  • Uczestnicy/czki otrzymają darmowe podręczniki z ćwiczeniami zarówno do nauki na poziomie A1 jak i na poziomie A2. Uczestnicy/czki otrzymywać będą również kserówki materiałów prezentowanych przez Wykładowców.
  • Dla osób w wieku 50+ w celu ułatwienia nauki, opracowany zostanie kontent (andragogika).
  • Na zakończenie ścieżki szkoleniowej przewidziany jest międzynarodowy egzamin certyfikujący.

Planowane efekty:

Zdobycie nowych umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez Uczestników/ Uczestniczki projektu, co doprowadzi do zdobycia nowych kwalifikacji.
Projekt przyczynia się do zwiększenia aktywności edukacyjnej osób zamieszkałych w województwie świętokrzyskim, spowoduje wzrost szans na zatrudnienie lub awans zawodowy uczestników/czek projektu. Dzięki udziałowi w projekcie wśród Uczestników/czek projektu wzrosną możliwości na rynku pracy, poszerzą się horyzonty, staną się oni bardziej atrakcyjni wśród potencjalnych, nowych pracodawców. Nauka języka angielskiego to samorozwój który prowadzi Uczestników/czki do przygody życia, nie tyle pozwalającej się odnaleźć w zmieniającym się intensywnie świecie ale przygody, którą warto postrzegać jako źródło przyjemności, dzięki której Uczestnicy/czki poprawią jakość swojego życia.

Okres realizacji projektu:

01.06.2017 – 30.04.2018

Obszar realizacji:

woj. świętokrzyskie (powiat konecki)

Wartość projektu:

639 018,25 PLN

Wkład z Funduszy Europejskich:

575 116,42 PLN

Projekt „Angielski – kluczem do sukcesu” realizowany jest przez PRETENDER Adrian Wronka z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 173 lok 102, 90-447 Łódź, w ramach Osi Priorytetowej 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 08.04 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.