Zapytania ofertowe

Rozeznanie rynku w ramach realizacji projektu Angielski – kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0003/16 dotyczące zakupu i dostarczenia podręczników wraz z kompatybilnymi ćwiczeniami i płytą CD do nauki języka angielskiego na potrzeby kursów językowych na poziomie A1 i A2.

ROZEZNANIE RYNKU (PDF)

„PRETENDER” Adrian Wronka, z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173 lok. 102, 90-447 Łódź, w ramach realizacji projektu „ Angielski – kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0003/16 planuje zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu bezstronnego egzaminu międzynarodowego certyfikującego TELC A2 lub równoważnego z języka angielskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  Działania 8.4 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, pt. Angielski – kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0003/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER Adrian Wronka, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej A2 – zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego dla 264 uczestników projektu.

ZAPYTANIE OFERTOW ANG/01/2017 z dn. 26.09.2017