Treść artykułu

Zapytanie ofertowe ANG/01/2017 z dn. 26.09.2017

Kategoria Aktualności

W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,  Działania 8.4 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, pt. Angielski – kluczem do sukcesu” nr RPSW.08.04.02-26-0003/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PRETENDER Adrian Wronka, zaprasza do złożenia oferty świadczenia usług w zakresie przeprowadzenia bezstronnych międzynarodowych egzaminów certyfikujących TELC lub równoważnych na poziomie biegłości językowej A2 – zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego z języka angielskiego dla 264 uczestników projektu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Załączniki: